תנאי שימוש ופרטיות

 

1.מבוא, פרשנות והגדרות 1.1.תנאי השימוש באתר האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.2.בתקנון זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצדם:

"האתר"- אתר "בית הספר לבישול" של עיתון "לאשה" בכתובת: http://www.cookschool.co.il.

1.2.2."מפעילת האתר"- ניצן בע"מ (מגזין "לאשה") מרחוב המסגר 9 בתלאביב .

1.2.3."משתמש" או "גולש"- בכלל זה איש, אישה או גוף משפטי כלשהו, כגון חברה, עמותה, אגודה, שותפות, אשר משתמש באתר בעצמו או באמצעות מי מטעמו לרבות עובדים ו/או צד שלישי הפועל מטעמו.

1.2.4."התקנון" – תקנון זה, כפי נוסחו העדכני ביותר המפורסם באתר.

1.2.5."תוכן", או "תכנים" – לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכלמכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחרבכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

1.2.6."תוכן גולשים"- כל תוכן אשר מופיע באתר ומקורו במשתמשים ומתפרסם באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוקבקים) בלוגים ושירותים אחרים, המאפשרים למשתמשים להזין לאתר תכנים משלהם בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת האתר והכל כפי שתחליט מפעילת האתר מעת לעת. למען הסר ספק, מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה ליוצר התכנים ו/או מעביר התכנים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

1.2.7."תכנים כלכליים"- תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתלאביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות בתחום הכלכלי.

1.2.8."תכנים מסחריים"- תכנים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים וצדדים שלישיים שונים, לרבות משתמשים, למטרות שיווק ומכירה של נכסים ו/או שירותים ובכלל זה מודעות, פרסומות, באנרים וכיו"ב.

1.2.9."קישור עמוק"- קישור לתכנים שבאתר כלשהו, שאינם דף הבית של אותו אתר.

1.3.מטרת תקנון זה הינה להגדיר את תנאי השימוש באתר כהגדרתו לעיל.

1.4.תנאי השימוש באתר יפורשו ברוח מדיניות האתר, המעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים באתר, בכפוף למגבלות הדין.

1.5.תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

2.זכות השימוש באתר

2.1.מפעילת האתר מזמינה את הגולשים לעשות שימוש באתר ובלבד שהשימוש יהיה נכון, הוגן ובתום לב, למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ויעשה בהתאם ובכפוף לכללים ולתנאים המפורטים להלן ולהוראות כל דין.

2.2.שימוש לצרכים מסחריים הינו אסור בהחלט, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מראש ובכתב מצד מפעילת האתר ובכפוף לתנאים שיקבעו באישור (אם יינתן).

2.3.תקנון זה חל על השימוש באתר על כל רבדיו, תכניו, והשירותים השונים הפועלים בו. יחד עם זאת, באתר קיימים אזורים או תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם להסכם מקוון ו/או תנאים ספציפיים המתייחסים אליהם באופן מיוחד ויש לעיין בתנאים הספציפיים בכל מקרה לגופו.

2.4.תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ללא קשר לאמצעי באמצעותו מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), המדיה באמצעותה מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות רשת האינטרנט ו/או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים) או המקום בו נמצא המשתמש (בישראל או בכל מקום אחר בעולם).

2.5.לתשומת לב המשתמשים: בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או בתכניו, הינכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר.

2.6.אין להשתמש באתר באופן החורג מהאמור בתקנון, אלא אם כן ניתנה הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). כל שימוש חורג כאמור, יקנה למפעילת האתר את הסעדים והזכויות החלים על מקרה של הפרה, כמפורט בתנאי שימוש אלה.

2.7.מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בהתאם להוראות החוק ותנאי מדיניות הפרטיות של האתר כפי שיתעדכנו מעת לעת ומהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מתבקשים המשתמשים לחזור ולהתעדכן במדיניות הפרטיות.

2.8.מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים(ראה הגדרות בפרק 1)ותכנים אחרים באתר, הינו במערכת האתר ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. על המשתמשים המעוניינים להשתמש בתכנים אלה ולהסתמך עליהם, חלה החובה והאחריות המלא לבדוק אותם ולאמתם.

2.9.בנוסף למגבלות הקבועות בתקנון זה, וככל שנעשה שימוש בתכנים כלכליים שמקורם בבורסה בישראל ו/או בורסות בעולם, הרי ששימוש כאמור כפוף גם לתנאי השימוש אותם מכתיבה כל בורסה בפני עצמה והרשות לניירות ערך הרלוונטית באותו מקום בו מצויה הבורסה הרלוונטית.

2.10.אין בפרסום התכנים הכלכליים ו/או כל תוכן אחר באתר משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.

3.שימוש בתכנים

3.1.אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים(ראה הגדרות בפרק 1)מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

3.2.אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.3.אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

3.4.אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

4.קישורים לאתר

4.1.אין לבצע קישור עמוק לתכנים באתר, אלא אם הקישור העמוק הינו לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

4.2.חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

4.3.אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

4.4.בכל מקרה של הפרת האמור לעיל בסעיף זה, רשאית מפעילת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

4.5.המשתמש ישא לבדו באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור לאתר ובכל מקרה מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. המשתמש שאחראי לקישור לאתר ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך, מיד עם דרישה ראשונה.

5.קישורים שמופיעים באתר

5.1.באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר ו/או מי האתר ו/או מי מטעמם ואין להם כל שליטה או פיקוח על תכנים אלה.

5.2.עצם הופעתו של קישור באתר, המקשר לתכנים שמופיעים במקומות אחרים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, אין בו כדי להעיד על הסכמת מפעילת האתר לאותם תכנים ואין בכך כל ערובה לאמינותם, ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם וההסתמכות ו/או השימוש באותם תכנים הינו כפוף להסכמת בעלי התכנים ו/או תנאי השימוש, בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

5.3.יתכן שתמצא כי התכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך ו/או שאתה מתנגד לתוכנם ו/או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.

5.4.מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

6.תוכן גולשיםמגבלות, זכויות ואחריות

6.1.באתר מופיע תוכן גולשים שמקורו במשתמשים. בהקשר זה מובהר וידוע למשתמשים והם מסכימים כי בשום אופן הם לא יהיו זכאים לתמורה כלשהי ממפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או ממשתמשים אחרים באתר, במישרין או בעקיפין, עבור תכנים שהם מעבירים לאתר ועצם משלוח התכנים מהווה הסכמה לתנאי מקדימי למשלוח תוכן גולשים לאתר.

6.2.יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני המשתמשים להתבטא באתר, רשאית (אך לא חייבת) מפעילת האתר לבדוק את התכנים הנמסרים לאתר לפני פרסומם והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. יודגש כי בדיקות כאלה תעשינה, ככל שתעשינה, אך ורק כדי לנסות למנוע חריגה מתנאי שימוש אלה ו/או עבירה על החוק ו/או פגיעה באינטרסים של מפעילת האתר, ובכלל זה למנוע פרסום דברינאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וכיו"ב.

6.3.מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתוכן גולשים. האחריות הבלעדית לתוכן גולשים ולכל תוצאה הנובעת מתוכן הגולשים ו/או ההסתמכות עליהם, חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

6.4.הזכות הבלעדית להחליט אם לפרסם את התכנים באתר ו/או איזה חלק מתוך התכנים לפרסם ו/או באיזה מקום באתר יפורסמו התכנים, נתונה באופן בלעדי לאתר ומעביר התכנים לא ישמע בכל טענה בנושא זה

6.5.בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים.

6.6.מבלי לגרוע מכל מגבלה החלה לפי כל דין ו/או תנאי שימוש אלה, חל איסור מוחלט על המשתמשים, לפרסם באתר את התכנים הבאים:

6.6.1.כל תוכן שלגבי ידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;

6.6.2.כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

6.6.3.כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

6.6.4.כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

6.6.5.כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיףמחשב ("וירוס"), לרבות תוכנותעוינות הידועות כסוסטרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

6.6.6.סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

6.6.7.כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

6.6.8.כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

6.6.9.כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

6.6.10.כל תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתיכלכלי ו/או כל אפליה מכל מין וסוג שהוא.

6.6.11.כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

6.6.12.כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.;

6.6.13.כל תוכן אשר עלול להטעות צרכן ו/או משקיעים;

6.6.14.כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

6.6.15.כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

6.6.16.כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

6.7.מפעילת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שיימסר לפרסום, בכל עת שתמצא כי הופרו תנאי שימוש אלה ו/או בוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילת האתר ו/או במי מטעמה. בנוסף, מפעילת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע מהמשתמש המפר מלפרסם תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.

6.8.מבלי לגרוע מסמכויותיה, מובהר בזאת כי למפעילת האתר נתונה הזכות לערוך ו/או לבצע כל שינוי בתוכן שימסר לה על ידי גולשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

6.9.לתשומת לב המשתמשים המוסרים תכנים לפרסום באתר: התכנים שתמסרו לפרסום באתר חשופים לכל משתמשי האינטרנט. עליכם לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלכם בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכרו כי עליכם לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליכם לפחות באותה מידה של זהירות אותה יש לנקוט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

6.10.יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תוכן גולשים וההסתמכות על תכנים אלה שמפורסמים באתר היא על אחרית המשתמשים בלבד. על המשתמשים לצאת מנקודת הנחה כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא בודקים את אמיתות תוכן הגולשים וכי תוכן הגולשים אינו מתפרסם מטעמו של האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

6.11.מובהר כי עצם העברת ומסירת תכנים לאתר, מהווה אישור והסכמה של מעביר התכנים לפרסומם ומהווה הצהרה מטעם מעביר התכנים כי הינו היוצר ו/או הבעלים של מלוא הזכויות בתכנים המועברים ו/או בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה למעביר התכנים למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

6.12.עצם מסירת התכנים לפרסום מקנה לאתר רשיוןחינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר , בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתביעת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אלחוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

7.שירותים הטעונים רישום

7.1.באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

7.2.השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

7.3.בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של האתר או באופן מקוון באתר השירות.

7.4.הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת האתר. אין חובה עלפי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. מפעילת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

7.5.בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מפעילת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

7.6.שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

7.7.מפעילת האתר רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום, לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.7.1.אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

7.7.2.אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהאתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של האתר;

7.7.3.אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים בהאתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי עלפי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

7.7.4.אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;

7.7.5.אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;

7.7.6.אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

7.7.7.אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

7.7.8.אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

7.7.9.אם יש לך חוב כספי להאתר, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

8.אזור המלצות גולשים

8.1.באתר קיימים אזורים המיועדים להמלצות גולשים ובכלל זה המלצות בנושאים כלכליים ותכנים אלה הם חלק בלתי נפרד מתוכן הגולשים באתר וחלות לגביו ההוראות ותנאי השימוש לגבי תוכן גולשים(ראה הגדרות בפרק 1).

8.2.האפשרות הפתוחה בפני הגולשים לפרסם המלצות והחלפת דעות באתר, מותנית ברישום מוקדם באתר, במסגרתו נדרש המשתמש למסור את שמו. פרטים אלה ישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר, בהתאם למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר.

8.3.על המשתמשים אשר מוסרים המלצות להצהיר כי מידע שנכלל בהמלצה הינו נכון ומדויק וכי כל הערכה ו/או ניתוח שנעשה על ידם נעשה בתום לב וללא כוונה לפגוע בגורם כלשהו ו/או תוך הפרה של הוראות חוק כלשהו ובכלל זה הוראות חוק ניירות הערך, התשכ"ח– 1968

8.4.מובהר כי ההסתמכות על המלצות הגולשים הינה באחריותו הבלעדית של כל משתמש. על המשתמשים לצאת מנקודת הנחה כי מפעילת האתר אינה בודקת את נכונות ההמלצות ו/או את זהות הממליצים ועל המשתמשים להתייחס להמלצות הגולשים בספקנות המתחייבת ולבדוק את תקופתן בעצמם.

8.5.אין בפרסום המלצות גולשים באתר, משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל הסתמכות או פעולה הנסמכת על המלצות גולשים, הינה באחריות המשתמשים בלבד.

8.6.המשתמשים יהיו מנועים מלפנות בטענה כלשהי כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בגין פרסום המלצות ו/או הסתמכות על המלצות שפורסמו באתר.

9.תכנים מסחריים

9.1.האתר לא נושא בכל אחריות לתכנים מסחריים(ראה הגדרות בפרק 1)שיפורסמו באתר והאחריות הבלעדית לתכנים מסחריים מוטלת על המפרסמים. מפעילת האתר אינה יוצרת ו/או בודקת ו/או מוודאת ו/או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. כאמור, האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

9.2.כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

9.3.סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

10.קניין רוחני

10.1.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי משתמשים באתר) הינן של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות תכנים שצד שלישי אישר למפעילת האתר לפרסם באתר.

10.2.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים לאתר.

10.3.אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.

11.אחריות ושיפוי

11.1.התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של המזמין.

11.2.מפעילת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפי מעביר התכנים (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים למעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו עלידו.

11.3.כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריות מעביר התכנים המלאה בלבד. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר ו/או האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

11.4.יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים בהאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון.

11.5.תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו בהאתר , או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

11.6.מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתימורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.

11.7.כל משתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדןרווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם עלידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בהאתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

12.שינויים באתר והפסקת השירות

12.1.מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

12.2.שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אינוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

12.3.מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

13.בוררות וסמכות שיפוט

13.1.על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

13.2.כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

13.3.הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תלאביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

13.4.על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

13.5.בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תלאביב.

13.6.סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

13.7.בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לביתהמשפט המוסמך במחוזות תלאביב והמרכז בישראל.

14.יצירת קשר

14.1.מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.

14.2.אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות , אתר "בית הספר לבישול", רחוב המסגר 9, תלאביב. פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקסימיליה למספר 03-6386922 (לציין: עבור שירות לקוחות) או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל chef@laisha.co.il.

 

מדיניות פרטיות באתר "בית הספר לבישול" cookschool.co.il

1.כללי

1.1.ההגדרות במסמך מדיניות הפרטיות להלן מתייחסות לאתר "בית הספר לבישול" של עיתון "לאשה" בכתובת: http://www.cookschool.co.i (להלן : "האתר") המופעל על ידי ניצן בע"מ (מגזין "לאשה") מרחוב המסגר 9 בתלאביב (להלן :מפעילת האתר").

1.2.מפעילת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה.

1.3.להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר, לרבות האופן שבו מפעילת האתר משתמשת במידע, הנמסר לה עלידי המשתמשים באתר או נאסף עלידה בעת השימוש באתר.

2.רישום לשירותים

2.1.חלק מהשירותים באתר עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי כרטיס אשראי שברשותו. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום.

2.2.הואיל ומפעילת האתר תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

3.מאגר המידע

3.1.הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים הללו.

4.השימוש במידע

4.1.בעת השימוש באתר, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. מפעילת האתרתשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

4.1.1.כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.

4.1.2.כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

4.1.3.לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.

4.1.4.לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.

4.1.5.כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרלתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את מפעילת האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

4.1.6.מפעילת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי בין אם מידע שהיא עצמהתפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, מפעילת האתר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

4.1.7.ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

4.1.8.לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

4.1.9.לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

5.מסירת מידע לצד שלישי

5.1.מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1.1.בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפימסחר ותוכן של מפעילת האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות למפעילת האתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר אתך.

5.1.2.במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה מפעילת האתר רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

5.1.3.אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה רשת מוסמכת, כגון הרשות לניירות ערך;

5.1.4.כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר;

5.1.5.בכל מקרה שמפעיל האתר סבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

5.1.6.מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת ידיעות אחרונות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק עלפי הוראות מדיניות פרטיות זו;

5.1.7.אם מפעילת האתר תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6.Cookies

        6.1. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

        6.2. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי מפעילת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. אם, לדוגמה, נעזר המשתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב– c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

6.3.ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום.

        6.4. המידע ב– Cookies מוצפן, ומפעילת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק
מחשבי מפעילת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם
.

       6.5. משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

        6.6. המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

7.שירותים של צדדים שלישיים

7.1.חלק מהשירותים באתר, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של מפעילת האתר. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי מפעילת האתר. במהלך שימוש המשתמשים בשירותים אלה הם עשויים להידרש למסור פרטים אישיים, או שייאספו פרטים לגביהם. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

8.פרסומות של צדדים שלישיים

8.1.מפעילת האתר מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר.

        8.2.המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב המשתמש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.

8.3.המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בCookiesובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של מפעילת האתר.

 

8.4.משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.

9.איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

        9.1.מפעילת האתר נעזרת בחברות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות הנ"ל אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה.

        9.2. לצורך איסוף המידע משתמשות החברות ב"משואות רשת" (web beacons), המסייעות להןלנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

10.אבטחת מידע

10.1.מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתימורשית למחשבי מפעילת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתימורשית למידע המאוחסן בהם.

11.זכות לעיין במידע

11.1.עלפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באכוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

11.2.בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתר משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותולקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש עלפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. מפעילת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למפעילת האתר לשם ניהול עסקיה לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר יוסיפו וישמרו ע"י מפעילת האתר עלפי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.

11.3.אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מפעילת האתר למחוק אכן נמחק עלפי סעיף זה, יהיה זכאי הפונה לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למפעילת האתר לפעול כאמור.

12.שינויים במדיניות הפרטיות

12.1.מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם עלכך הודעה בעמוד הבית של האתר.